Privacyverklaring MABO – lifting Nederland B.V.

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze privacyverklaring

MABO-lifting Nederland B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. MABO-lifting Nederland B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van MABO-lifting Nederland B.V. en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren. Wanneer u van MABO-lifting Nederland B.V. (al dan niet via elektronische weg) producten of diensten afneemt of contact opneemt worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke

MABO-lifting Nederland B.V. is een groothandel in intern transportmaterieel die zich bezig houdt met import, export, verhuur en onderhoud op het gebied van interne transportmiddelen. MABO-lifting Nederland B.V., gevestigd te (1601 MC) Enkhuizen aan het adres Kruitmolen 34E, stelt het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vast en is om die reden als verwerkingsverantwoordelijke aan te merken.

Verwerking van persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden.

Persoonsgegevens van prospects en/of geïnteresseerden worden door MABO-lifting Nederland B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking over onze dienstverlening en producten in de vorm van nieuwsbrieven en/of het doen van aanbiedingen en/of gerichte contacten.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De verwerking is noodzakelijk om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is maatregelen te nemen ter voorbereiding en /of voor de uitvoering van een overeenkomst.

Of:

 • De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor deze doeleinden. Dit kan zijn geweest bij afgifte van een visitekaartje en/of via een koppeling op LinkedIn of een aanvraag via de website of op een beurs.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MABO-lifting Nederland BV de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten, cursisten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten, cursisten of leveranciers worden door MABO-lifting Nederland B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Overeenkomsten ter zake van het leveren van onze diensten en producten aan te gaan en uit te voeren;
 • Betaling en facturering mogelijk te maken;
 • Communicatie over de opdracht/overeenkomst;
 • Communicatie over onze diensten en producten.

Grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan MABO-lifting Nederland B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– (Zakelijk) telefoonnummer;
– (Zakelijk) e-mailadres;
– Geslacht.
– pasfoto en geboorte datum : alleen bij cursisten tbv pasjes. (toestemming via separaat toestemmingsformulier vereist)

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door MABO-lifting Nederland BV verwerkt omdat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst of enige andere overeenkomst waarbij de medewerker partij is, of om op verzoek van de medewerker voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te treffen. Een uitvoerige privacyverklaring die specifiek van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens van medewerkers van MABO-lifting Nederland B.V. is opgenomen in het bedrijfsreglement.

Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt MABO-lifting Nederland B.V. geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

 • MABO-lifting Nederland B.V. kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen die MABO-lifting Nederland B.V. inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening. In een dergelijk geval zal MABO-lifting Nederland B.V. uw gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor u deze heeft verstrekt;
 • MABO-lifting Nederland B.V. kan op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijvoorbeeld in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal MABO-lifting Nederland B.V. uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat er een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Indien wij een verwerker inschakelen maken wij met deze partij de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De afspraken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijnen

MABO-lifting Nederland B.V. bewaart persoonsgegevens voor zolang als dit nodig is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld, ofwel zolang als er een wettelijke bewaartermijn geldt.
Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van prospects en/geïnteresseerden geldt over het algemeen:

 • De gegevens worden bewaard gedurende de periode dat u gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde. Indien dit niet meer het geval is of indien u heeft aangegeven dat u niet meer benaderd wilt worden als prospect en/of geïnteresseerde worden uw gegevens binnen vier weken vernietigd.

Ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van klanten en relaties geldt over het algemeen:

 • De gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar na beëindiging daarvan, tenzij er een wettelijke bewaartermijn geldt. Zo zullen bepaalde gegevens in de financiële administratie moeten worden bewaard gedurende 7 jaar.

Te aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van cursisten geldt een bewaartermijn van 5 jaar ivm geldigheid van het certificaat en 3 maanden na afloop ivm vervolg certificering.

Bewaartermijnen ten aanzien van de verzamelde persoonsgegevens van medewerkers zijn opgenomen in de privacyverklaring voor medewerkers die in het bedrijfsreglement is opgenomen.

Als de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en/of er geen wettelijke bewaartermijn meer geldt, zullen de gegevens worden vernietigd.

Beveiliging

MABO-lifting Nederland B.V. draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn onder meer de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens MABO-lifting Nederland B.V. van uw gegevens kennis kunnen nemen kunnen dit alleen wanneer dit uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. Voorts zijn zij middels een geheimhoudingsbeding gehouden tot geheimhouding daarvan.
 • MABO-lifting Nederland B.V. hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al haar systemen;
 • MABO-lifting Nederland B.V. pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is;
 • MABO-lifting Nederland B.V. maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • MABO-lifting Nederland B.V. test en evalueert regelmatig haar maatregelen;
 • De medewerkers van MABO-lifting Nederland B.V. zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke MABO-lifting Nederland B.V. van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door MABO-lifting Nederland B.V. of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door MABO-lifting Nederland B.V. te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. MABO-lifting Nederland B.V. kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor kan worden gegeven aan voornoemde verzoeken.

Indien MABO-lifting Nederland B.V. uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan door contact op te nemen met MABO-lifting Nederland B.V. middels onderstaande contactgegevens.

Cookies

Bij gebruik van de website van MABO-lifting Nederland B.V. kan MABO-lifting Nederland B.V. informatie over uw gebruik van de website verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring zoals opgenomen op de website www.mabo-lifting.nl. of www.straddlecarrier.nl

Vragen en klachten

Mocht u een vraag of een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt u verzocht hierover direct contact met MABO-lifting Nederland B.V. op te nemen via onderstaande contactgegevens. Mocht uw klacht niet naar tevredenheid worden opgelost dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Contactgegevens

MABO-lifting Nederland BV
Kruitmolen 34E
1601 MC
Enkhuizen
s.feller@mabo-lifting.nl

Aanpassen privacy verklaring

MABO-lifting Nederland B.V. behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Enkhuizen, mei 2018